Privatlivspolitik

1. Formål og beskyttelse

I denne privatlivspolitik henviser ”Lunar Way”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Lunar Way A/S.

Hos Lunar Way tager vi beskyttelsen af vores brugeres privatliv, oplysninger og data alvorligt.

Vi behandler persondata og har derfor udarbejdet denne privatlivs- og fortrolighedspolitik, der beskriver over for dig som bruger af Lunar Way, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger og data.

 

2. Indsamling af oplysninger

Når du oprettes som bruger hos Lunar Way og af vores app, og når du bruger vores app og vores hjemmeside, indhenter vi og afgiver du en række personlige oplysninger og data. Vi kan også indhente oplysninger og data fra offentlige registre og andre offentligt tilgængelige registre og kilder.

Disse persondata benyttes både til at etablere dit brugerforhold hos os, til at gennemføre din brug af app’en og hjemmesiden og til relevante markedsføringsformål, eksempelvis nyheder, anbefalinger, tilbud mv.

Vi oplyser dig altid om, hvilke personlige oplysninger og data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.  

Al data indsamles, opbevares og behandles fortroligt i henhold til gældende lovgivning og regler på området.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed med instrukser og foranstaltninger, der løbende sikrer, at dine persondata ikke bliver tilintetgjort, ikke går tabt, ikke bliver ændret, ikke uautoriseret bliver offentliggjort, og at andre ikke får uberettiget eller uvedkommende adgang eller kendskab til dine persondata.

 

3. Behandling af oplysninger

Vi anvender dine personlige oplysninger og data for at kunne etablere og opretholde dit brugerforhold hos os, for løbende at kunne levere funktionerne og ydelserne i app’en og for hele tiden at gøre vores service bedre samt sikre kvaliteten i vores tjenester og løsninger mv.

De data, vi anvender, omfatter: almindelige persondata, CPR-nummer, e-mail adresser, telefonnumre, identifikations- og legitimationsdata, finansielle data, biometriske data, adfærdsdata som illustrerer interesser og vaner, trafikdata om brug af internettet mv., lokationsdata fra internettet, mobil, GPS, kamera mv., transaktionsdata, unikke numre på netværksenheder samt IP-adresser.

Behandlingen af dine personoplysninger gennemføres med de formål, der er beskrevet nedenfor: 

  • Oplysning af dine persondata indsamles og opbevares med henblik på at registrere og identificere dig som bruger og for at kunne levere Lunar Way’s tjenester til dig. Lunar Way indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte dig, hvis det bliver nødvendigt at verificere dine oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere supportservice til dig. Endelig indsamles disse data for indgåelsen og opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til vores brugeraftale med dig.
  • Oplysning af dine persondata indsamles og opbevares endvidere for at overholde gældende lov og efterkomme krav fra offentlige myndigheder.
  • Oplysninger såsom finansielle data, data om interesser, vaner og adfærd, statistik og analyser på et aggregeret niveau, mm., indsamles og opbevares for vores legitime interesser i at udvikle og administrere vores produkt og dit brugerforhold til os eller i forbindelse med forbedring af vores tjenester og løsninger.
  • Oplysninger som e-mail adresse, telefonnummer, fødselsdato samt aggregeret adfærdsdata indsamles og opbevares for at kunne skræddersy og tilpasse vores tilbud og budskaber til dig. Markedsføringsmateriale vil dog kun forekomme, hvis vi har modtaget dit samtykke til en sådan behandling.
  • Ovennævnte oplysninger indsamles og opbevares derudover for at kunne formidle vores partnerbanks ydelser og produkter til dig, vores partnerbanks kommunikation med og markedsføring til dig, samt tilpasning af vores samarbejdspartneres kommunikation med og markedsføring til dig.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de oplysninger og data, som er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data det er nødvendigt at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores ydelser er afhængige af, at dine data er korrekte og opdaterede, skal du oplyse os om relevante ændringer i dine data. 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, som er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os, via vores Support. Vi stiller dog krav om, at du accepterer og underskriver en samtykkeerklæring fra os om videregivelse af dine personlige oplysninger og data til vores partnerbank, jf. nedenstående afsnit. 

Ønsker du at tilbagetrække din data, vil dette også foregå via kontakt til vores Support. Det vil herigennem være muligt at tilbagetrække al data, som vi tidligere har indsamlet, vedrørende dig.

 

4. Videregivelse af oplysninger

Lunar Way videregiver ikke dine personlige oplysninger og data, uden at du har givet dit særskilte samtykke hertil, eller medmindre vi er forpligtet hertil ifølge gældende regler, eksempelvis i forhold til offentlige myndigheder.

 Med henblik på at etablere og opretholde dit brugerforhold hos os, samt løbende for at kunne tilbyde dig vores tjenester og løsninger, deles dine personlige oplysninger og data koncerninternt.

 For at kunne etablere og opretholde dit brugerforhold hos os og dit samtidige selvstændige kundeforhold hos vores partnerbank, Nykredit Bank, og for løbende at kunne levere funktionerne og ydelserne til dig i app’en er det dog nødvendigt, at vi kan videregive oplysninger om dit brugerforhold til banken. I overensstemmelse med gældende regler på området kræver det, at du giver dit udtrykkelige samtykke hertil. 

Du vil derfor, når du oprettes som bruger hos os, blive bedt om at acceptere og underskrive en samtykkeerklæring fra os om videregivelse af dine personlige oplysninger og data til banken. Dette sker via app’en i forbindelse med etableringen af brugerforholdet. 

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i øvrigt, eksempelvis til brug for markedsføring og kommunikation, indhenter vi ligeledes dit udtrykkelige samtykke, og oplyser dig om, til hvilket formål dine oplysninger og data vil blive anvendt. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod en sådan videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registret.

Vi kan videregive generelle brugeroplysninger til virksomheder, som udfører administrative opgaver for os, herunder outsourcing, og til finansielle virksomheder underlagt tavshedspligt, såfremt det er nødvendigt til administration af dit brugerforhold og til brug for markedsføringsformål.

Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter, hvis vi har grund til at tro, at offentliggørelse af sådanne personoplysninger er nødvendig for at overholde gældende juridiske forpligtelser, herunder stævninger, retskendelser, statslige anmodninger eller ransagskendelser, eller på anden måde påkrævet af lovgivning. Det kan også være i forbindelse med beskyttelse af vores rettigheder eller ejendom, eller vores kunders eller medarbejderes sikkerhed. Det kan også være for at beskytte mod svigagtig, skadelig eller misbrug af vores produkt. Det kunne også være i tilfælde af, at der skulle opstå juridiske sager, procedurer eller anklager, hvor det er nødvendigt at fremme eller forsvare mod eventuelle klager.

Endelig kan vi videregive dine personlige oplysninger i tilfælde af fusion og eller sammenlægning, forudsat at den potentielle samarbejdspartner indvilliger i at respektere og behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik. Ved sådanne tilfælde vil vi altid oplyse dig herom.

 

5. Opbevaring af personlige oplysninger

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe vi finder det nødvendigt for at opfylde vores formål, som vi har beskrevet i de forudgående afsnit. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har gemte personoplysninger, som skal slettes. Eftersom vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål, vil den faktiske periode, hvor personoplysningerne gemmes, dog variere.

Lunar Way opbevarer dine persondata, indtil du sletter din bruger hos Lunar Way. Lunar Way kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Lunar Way’s retlige interesser. 

I visse tilfælde vil Lunar Way i stedet for at slette dine persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til dig.

 

6. Fortrolige oplysninger

For løbende at kunne betjene dig som bruger af vores app skal vores partnerbank, Nykredit Bank, kunne udveksle oplysninger og data med os om dit kundeforhold i banken. I overensstemmelse med gældende regler på området kræver det, at du giver dit udtrykkelige samtykke hertil.

Du vil derfor, når du bliver kunde i banken, blive bedt om at acceptere og underskrive en samtykkeerklæring fra banken om videregivelse af dine personlige oplysninger og data til os. Dette sker via app’en i forbindelse med etableringen af kundeforholdet.

Til brug for vores varetagelse af administrative opgaver kan banken i overensstemmelse med gældende regler på området desuden videregive sædvanlige oplysninger om kundeforhold til os.

I det omfang vi modtager sådanne fortrolige oplysninger, vil den lovmæssige tavshedspligt om kundeforhold, som banken er underlagt, også gælde for os, således at vi ikke uberettiget må videregive eller udnytte de fortrolige kundeoplysninger, som vi er blevet bekendt med.

Vi kan med dit samtykke videregive de fortrolige kundeoplysninger til virksomheder, som udfører administrative opgaver for os, herunder outsourcing, i det omfang disse virksomheder samtidig underlægges den ovennævnte tavshedspligt, således at virksomhederne ikke må videregive eller udnytte de fortrolige kundeoplysninger.

 

7. Anvendelse af cookies

Lunar Way anvender cookies til indsamling af oplysninger, . Vi anvender cookies, både når du bruger vores hjemmeside, og når du bruger vores app.

Før vi placerer cookies på din computer, din mobiltelefon, din tablet og eller øvrige mobile enheder, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke. Disse har til formål at forbedre din brugeroplevelse. 

For nærmere oplysning om vores anvendelse af cookies, herunder om formålet med at indsamle data via cookies og om tilbagekaldelse af dit samtykke, henviser vi til vores særskilte cookie-politik, som du finder i app’en og på vores hjemmeside.

 

8. Indsigt i oplysninger

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, til hvilket formål, hvor de kommer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi på baggrund af dit samtykke videregiver data. 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder eksempelvis, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede eller du afgav dem til, kan du bede om at få dem slettet. 

Hvis du anmoder os om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne herfor er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

9. Kontaktoplysninger og klage

Lunar Way har udpeget en Data Protection Officer, der er ansvarlig for persondata. Du kan kontakte vedkommende, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi opbevarer, anvender og beskytter dine persondata. Du kan kontakte vores dataansvarlige på dpo@lunarway.com

Lunar Way, som virksomhed, stiller sig også til ansvar for at sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler samt Datatilsynets gældende retningslinjer på området.

 

Vores kontaktoplysninger: 

Lunar Way A/S

CVR nr. 36 98 28 37

Hack Kampmanns Plads 1, st. th.

8000 Aarhus C

Telefon: +45 70 60 54 54

Mail: hello@lunarway.com

Hjemmeside: lunarway.com

 

eller:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

dt@datatilsynet.dk

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, eksempelvis hvis du mener, at dine persondata blive behandlet i strid med lovgivningen. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål.

Du kan bruge vores ovennævnte kontaktoplysninger til at sende os en klage med din indsigelser. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

10. Ændringer og version

Vi kan til enhver tid ændre denne privatlivs- og fortrolighedspolitik med henblik på at overholde gældende lovgivning og regler på området samt vores praksis for indsamling, opbevaring og behandling af data.

Dette er version 1.4 af vores privatlivspolitik, som erstatter tidligere versioner og er gældende fra 25. Maj 2018.

 

11. Information om behandling af oplysninger i Nykredit Bank

Nykredit Bank lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os. De oplysninger om dig, som vi fx modtager, når du bliver kunde i Nykredit Bank gennem Lunar Way applikationen, behandler vi ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og - naturligvis - i overensstemmelse med gældende lovgivning om bl.a. beskyttelse af dine personoplysninger.  

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i "Privatlivspolitik og information om cookies" på nykredit.dk.

Websitet bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på websitet, accepterer du brug af cookies.

Læs mere om cookies i vores cookie-politik her.

Ok